Privacy Verklaring

Privacy statement Haasnoot Fish Group

Inleiding

Haasnoot Fish Group B.V. en al haar groepsmaatschappijen verwerken persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere contactpersonen. Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen doen dit om onze klanten en potentiële klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Via deze website (www.haasnootfishgroup.com, een website van Dune Pebbler) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Haasnoot Fish Group vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet AVG. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Uw eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • U recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie zijn wij?

Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen staan in teken van het produceren en verhandelen van diverse producten. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we voor andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Haasnoot Fish Group is kantoorhoudend aan de Rijnlandkade 1 (2222 AE), in Katwijk.

Functionaris gegevensbescherming

In het kader van de AVG hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, zodat er één contactpersoon is die controle houdt over de naleving van de AVG binnen Haasnoot Fish Group.

Contactgegevens:

Naam:                         Veerle van der Plas

Mail:                             veerle@haasnootfishgroup.com

Telefoon:                     071-4090500

Soort gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres (bedrijf)
 • Woonplaats (bedrijf)
 • Telefoonnummer (bedrijf)
 • Mobiel telefoonnummer (bedrijf en/of privé)
 • E-mailadres (bedrijf en/of privé)
 • Cookie ID en surfgedrag

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten persoonsgegevens verwerken.

 1. CRM administratie en dienstverlening

In ons CRM (Customer Relationship Management) systeem houden we bij wie de klanten, potentiële klanten en leveranciers van Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en tot dienst te zijn. U kunt Haasnoot Fish Group via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post en e-mail. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 1. Privacy waarborg

Om de mogelijke audits en kwaliteitsonderzoeken te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 1. Verbetering Haasnoot Fish Group dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant gevonden worden.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via hr@haasnootfishgroup.com of 071-4090500.

 • Informatie en inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.
 • Vergetelheid: u kunt ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing doeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de nieuwe AVG wetgeving om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Uw toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klachten indienen bij de AP: indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. u kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt en zolang dit fiscaal en wettelijk is toegestaan. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Haasnoot Fish Group: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op! Afsluitend, we verwerken sommige gegevens met uw toestemming.

Analytische  cookies (Google Analytics)

Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen maken gebruik van Analytics cookies om het gebruik van Haasnoot Fish Group website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Haasnoot Fish Group inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Haasnoot Fish Group website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Haasnoot Fish Group website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat Haasnoot Fish Group website optimaal werkt.

Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
 • vanaf welke pagina u op Haasnoot Fish Group website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang u Haasnoot Fish Group website bezoekt of gebruikt
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van Haasnoot Fish Group website
 • welke pagina’s u bezoekt op Haasnoot Fish Group website

Privacy maatregelen

Haasnoot Fish Group en al haar groepsmaatschappijen hebben maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door het importeren van de logfiles in Google Analytics de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Google Analytics worden opgeslagen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten of bij andere wettelijke verplichting.

Contact gegevens Haasnoot Fish Group

contact

 

De Hollandse haringspecialist sinds 1950